عشق چیست ؟!

                               عشــق اگــر خـط مــوازی نیسـت،چیسـت؟ یـ ـا کتـاب جملــه ســازی نیســت،چیسـت؟! عشـق اگــر مبنــای خلــق آدم اســت، پـس چــرا ایـن گـونـه گنــگ ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 24 بازدید
آذر 92
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
35 پست
فروردین 91
116 پست