کامپیوترت رو روشن می کنی

یه سیگار روشن می کنی
می ری رو Drive F
یه پُک سنگین به سیگارت می زنی
می ری رو My Picture
زیر سیگاری رو می کشی جلو دستت
یه قلوب دیگه از شیشه دلسترت می خوری
با چشات دنبال یه فایل قدیمی می گردی
روش کلیک می کنی
نه ، این نبود!

یه پُک دیگه به سیگارت می زنی
رو یه فایل دیگه کلیک می کنی
کلی عکس باز می شه
آره، خودشه !

خاکستر سیگارت رو خالی میکنی تو زیر سیگاری
شروع می کنی عکس ها رو به ترتیب از بالا دیدن
یه لبخند شیرین پهنای صورتت رو می پوشونه بدون اینکه خودت متوجه بشی
یه پُک دیگه به سیگارت می زنی

عکس ها شوتت کردن به چند وقت پیش
خاطرات توذهنت نقش می گیرن
دوباره خاکستر سیگارت رو خالی می کنی تو زیر سیگاری
به یه عکس می رسی
لبات بسته می شن طوری که صورتت یه شکل جدی به خودش می گیره
چند ثانیه رو عکس مکث می کنی و با دقت نیگاش می کنی
یه پُک دیگه به سیگارت می زنی
به خودت می گی این عکس یه مشکلی داره
یه پُک دیگه به سیگارت می زنی
با وسواس خاصی به عکس نیگا می کنی
نفرات توی عکس رو می شماری
نه، این عکس حتما یه مشکل خیلی بزرگی داره
صورتت رو می بری جلوی مانیتور
نمی خوای قبول کنی جای یه نفر تو زندگیت خالیه
درست همونی که تو عکس خودش رو انداخته بود تو بغلت … !

با گرمای آتیش سیگار که داره دیگه یواش یواش پوست دستت رو می سوزونه
به خودت میای
فیلتر سیگارت رو می ندازی تو زیر سیگاری
کامپیوترت رو خاموش می کنی
خودت رو پرت می کنی رو تخت
چشات رو می بندی و آهسته زیرلب می گی:
ارزشش رو نداشت…

/ 33 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
niloofar

باران بهانه ای بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی. کاش نه کوچه انتهایی داشت و نه باران بند می امد.

قوی تنها

سلام _____$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپمممممممم _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$$$$ _ديرنكني ها____€._______________ $$$$$ ____بدوووووو___€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~

majid

مـــــرسی وب زیبایی داری... داداش منو با اسم ღ♥ عشـق زمینی ღ♥ لینکـــ.. کن هـــروقت لینکم کـــردی بهم ایمیل بزن تا منم لینکت کنم.. یا اینکه بیا وبم ونظـــر بده و یادم بیار[قلب]

majid

مـــــرسی وب زیبایی داری... داداش منو با اسم ღ♥ عشـق زمینی ღ♥ لینکـــ.. کن هـــروقت لینکم کـــردی بهم ایمیل بزن تا منم لینکت کنم.. یا اینکه بیا وبم ونظـــر بده و یادم بیار[قلب]

majid

سلام ..وب زیبایی داری... ممنون که ســـر زدی.....ممنون میشم اگه که منو لینک کنی و به منم باز سر بزنی[گل]

majid

سلام ..وب زیبایی داری... ممنون که ســـر زدی.....ممنون میشم اگه که منو لینک کنی و به منم باز سر بزنی[گل]

پارمیس

سلام خوفی کجای؟

ارین

سلام من ارین هستم اگه به سایت من هم یک سری بزنید خوشحال می شوم

ارین

سلام من ارین هستم اگه به سایت من هم یک سری بزنید خوشحال می شوم